Çykdajyly optiki üpjün edýäris
Professional önümçilik we sungat örtükleriniň ýagdaýy
Dürli pudaklarda giňden ulanylýar
bg hakda

hakda

Paralight optikasy+

paralight optika hakda

2012-nji ýylda, Çengdu Paralight Optics Co., Ltd., global optiki gaýtadan işleýän merkezleriň biri hökmünde tanalýan Hytaýyň Çengdu şäherinde göwher ýaly uglerod (DLC) we anti-reflektor (AR) örtükleri bilen üpjün edip başlady.Häzirki wagtda “Paralight Optics” ýokary takyk optiki komponentleriň gözlegine, işlenip düzülmegine, önümçiligine we satuwyna, dünýäniň dürli pudaklary üçin tygşytly optika we gurnama üpjünçiligini ösdürdi.“Paralight Optics”, speriki, akromatiki, asferiki we silindr linzalary, optiki penjireleri, optiki aýnalary, prizmalary, şöhleleri, süzgüçleri we polýarizasiýa optikasyny öz içine alýan optiki linzalaryň giň hataryna buýsanýar.

Has giňişleýin gör

Takyk optika

Prototipden başlap, önümçilige çenli

Ylalaşyksyz

Hil we hyzmat

Iso-90001 kepillendirilen

2012-nji ýyldan başlap

Global barlyk

Dürli pudaklarda ulanylýar

ÖNÜMLER

Kategoriýalar

Has giňişleýin gör

INFRARED OPTIKA +

INFRARED OPTIKA

Has giňişleýin gör
INFARED OPTIKA

INFRARED OPTIKA

Infragyzyl (IR) şöhlelenmesi 760 nm-den 1000 mk çenli tolkun uzynlygy bilen häsiýetlendirilýär, köplenç üç kiçi sebite bölünýär: 0.760 - 3μm, 3 - 30μm we 30 - 1000μm - infragyzyl (NIR), orta degişlilikde infragyzyl (MIR) we uzak infragyzyl (FIR).IR radiasiýasy mundan başga-da dört dürli spektral diapazona bölünýär:

 • Infragyzyl diapazonyň golaýynda (NIR)

  760 - 900 nm

 • Gysga tolkunly infragyzyl diapazon (SWIR)

  900 - 2300 nm

 • Orta tolkun infragyzyl diapazony (MWIR)

  3000 - 5000 nm

 • Uzyn tolkunly infragyzyl diapazon (LWIR)

  8000 - 14000 nm

Görünýän optika

IR materiallary infragyzyl spektrde gowy işlemäge mümkinçilik berýän aýratyn aýratynlyklara eýedir, olaryň arasynda IR birleşdirilen kremnisi, germaniý, kremniý, sink selenidi, sink sulfidi, sapfir, floridler seriýasy, plastmassa we reňkli metallar bar, hersiniň özboluşly güýçleri bar. termal şekillendirişde IR signallaryny kesgitlemekden başlap, IR spektroskopiýasynda elementi kesgitlemek ýaly infragyzyl programmalar üçin.IR materiallaryndan ýasalan IR optikasy goranyş we howpsuzlyk pudagy, maşyn görmek, lazer ulgamlary, lukmançylyk enjamlary we başgalar ýaly dürli ugurlarda giňden ulanylýar.

“Paralight Optics” IR materiallaryndan öndürilen ýokary takyk infragyzyl optikany hödürleýär, häzirki wagtda bazardaky iň ýokary takyklyklary üpjün etmek üçin berk temperatura we çyglylyk bilen gözegçilik edilýän iň häzirki zaman önümçilik enjamlaryny ulanýarys.Omörite optika dürli IR substratlarynda, ululyklarynda, şekillerinde we ýerüsti takyklyklarynda edilip bilner.Ölçegler, hil aýratynlyklaryňyza laýyk gelýän köp sanly ösen metrologiýa enjamlary tarapyndan synag we ahyrky gözden geçirmek üçin edilýär.

INFRARED OPTIKA +

Görünýän optika

Has giňişleýin gör
INFARED OPTIKA

Görünýän optika

“Paralight Optics” görünýän tolkun zolagynda ýokary takyklyk optikasyny öndürmekde uly tejribä eýedir.VIS optikasy kino, maşyn görmek, aerokosmos, lazer ulgamlary, lukmançylyk enjamlary we başgalar ýaly dürli ugurlarda giňden ulanylýar.Önümçiligimizde adaty we ösen önümçilik desgalaryny ulanýarys, poliuretan folga we çukuryň kombinasiýasy bilen adaty bir we iki taraplaýyn polishing tehnologiýasyny ulanyp, plano optikany ýasap bileris.Tejribeli tehniklerimiz ýokary ýerüsti we ajaýyp kosmetik serişdeleri gazanmak üçin pes tizlikli ýalpyldadyp bilerler.Müşderiniň takyk aýratynlyklaryny öndürýäris we CNC işleýşini ulanyp, özüňizden ýörite profil öndürýäris.Has möhümi, bazardaky iň ygtybarly we giňden tanalýan ölçeg enjamlaryny ulanýarys, hiliň aýratynlyklaryny we amaly islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin dürli gözleg derejeleri düzülendir, bu size çykdajylara, möhletlere we kabul ediş nyrhlaryna has gowy gözegçilik edýär.

Görünýän optika

+ + +

METROLOGI .A

Has giňişleýin gör

Optiki komponentleriň takyk kwalifikasiýasy optiki önümçiligiň ösüşi üçin möhümdir, ösen metrologiýa enjamlary hiliň barlagydyr.“Paralight Optics” optiki komponentleriň görkezilen hiline ýetmegini kepillendirmek üçin köp sanly metrologiýa enjamlaryny ulanýar, biz kiçijik aperturanyň interferometrlerini, uly aperturany, profilometrleri we spektrofotometrleri öz içine alýan amal metrologiýasyny ulanýarys.Hünärmen işgärimiz yzygiderli ýokary hilli, ýokary öndürijilikli optiki komponentleri we önümleri üpjün etmek üçin ISO 9001 global hil programmasyny berk ýerine ýetirýär.

Ölçeg enjamlary:

01

Ölçegi

Sanly kaliper, sanly mikrometr, CNC wideo ölçeg enjamy

02

Burç

Goniometr, awtokollimator, ZYGO GPI XP / D interferometr

03

Radius / Fokus uzynlygy / Linza merkezi

Sanly obýektiw ussady, TRIOPTICS OptiSpheric & Ultra-Sferotronik

04

Faceerüsti hil

Gözler bilen sanly mikroskop (ISO10110 ýa-da MIL-PRF-13830 standartyna esaslanýar)

05

Platin / güýç / tertipsizlik / Tolkun ýalňyşlygy

ZYGO GPI XP / D Interferometr, lazer plano / sferik interferometr

06

Örtük öndürijiligi

Perkin-Elmer spektrofotometr, Bruker Furyer infragyzyl spektrometri üýtgedýär

Blog

Optiki polýarizasiýa barada esasy bilim

Optiki polýarizasiýa barada esasy bilim

1 lightagtylygyň polýarlaşmagy Lightagtylygyň tolkun uzynlygy, intensiwligi we polýarizasiýasy ýaly üç esasy aýratynlygy bar.Lightagtylygyň tolkun uzynlygyna düşünmek aňsat, umumy görünýän ýagtylygy mysal hökmünde alyp, tolkun uzynlygy 380 ~ 780nm.Lightagtylygyň intensiwligine düşünmek hem aňsat ...

Optiki pudakda howpsuzlyk we saglyk

Optiki pudakda howpsuzlyk we saglyk

Çalt depginde, dinamiki optika pudagynda tehniki tejribe we innowasiýa üçin köplenç howpsuzlyk we saglyk äsgerilmeýär.Şeýle-de bolsa, “Chengdu Paralight Optical Co., Ltd.” -de howpsuzlyk we saglyk barada alada etmek optiki kämilligi gözlemek ýaly möhümdir.Fireangyn howpsuzlygy boýunça yzygiderli türgenleşik arkaly ...

Filmiň parametrlerini barlamak - transmitta ...

Filmiň parametrlerini barlamak - transmitta ...

1 Örtükden soň öndürijilik parametrleri Öňki makalada optiki inçe filmleriň funksiýalaryny, ýörelgelerini, dizaýn programma üpjünçiligini we umumy örtük usullaryny hödürledik.Bu makalada örtükden soňky parametrleriň synagyny hödürleýäris.Öndürijilik parametrleri ...

Optiki elementleriň ýerasty zeperleri

Optiki elementleriň ýerasty zeperleri

1 suberüsti zeperleriň kesgitlemesi we sebäpleri Optiki komponentleriň aşaky zeperleri (SSD, ýerüsti zeper) adatça güýçli lazer ulgamlary we daşbasma maşynlary ýaly ýokary takyk optiki programmalarda agzalýar we onuň barlygy soňky p .. .

Optiki komponentleriň merkezi gyşarmasy De ...

Optiki komponentleriň merkezi gyşarmasy De ...

1 Optiki filmleriň ýörelgeleri Optiki elementleriň merkezi gyşarmasy obýektiw optiki elementleriň örän möhüm görkezijisidir we optiki ulgamlaryň şekillendirilmegine täsir edýän möhüm faktordyr.Obýektiviň özünde uly merkezi devi bar bolsa ...

Paralight optiki aragatnaşyk üçin hoş geldiňiz

Paralight optiki aragatnaşyk üçin hoş geldiňiz

“Chengdu Paralight Optics Co., Ltd.” gözleg we dizaýn, dizaýn we toplumlaýyn önümçilik boýunça 12 ýyllyk tejribä eýe we bu pudakda öňdebaryjy öndüriji.Esasy kärhanalarymyz şulary öz içine alýar: Tolkun plitalary, kiçi prizmalar we mikrosferalarUltraviolet, görünýän, orta we uzak infragyzyl ...

+

Bir duralga

Optiki çözgütler

çözgüt

Dizaýn we önümçilik

“Paralight Optics” dizaýn etmekde we öndürmekde baý tejribä eýedir, optiki we mehaniki dizaýn, örtük dizaýny, prototip dizaýny we optiki ulgam dizaýny ýaly hyzmatlary hödürleýäris, esasanam müşderileriň takyk talaplaryna laýyklykda tygşytly çözgütleri hödürleýäris.

Has giňişleýin gör
+ +

Arza

SANATÇYLYK Giň gerimde

Astronomiýa we Aerokosmos

01

Astronomiýa we Aerokosmos

Aerokosmos amaly programmalary üçin optiki pes aýna, penjire, prizma, şöhlelendiriji we örtülen optika bilen pes giňelme materiallary, sapfir, UV we IR birleşdirilen silika bolup biler.

programma img
Astronomiýa we Aerokosmos

02

Lukmançylyk / Biomedikal

Optikanyň lukmançylyk we biomedikal pudagynda diş lukmançylygy, göz operasiýasy / lasik, kosmetiki lazerler we UV dezinfeksiýa ýaly köp sanly amaly bar.Hersiniň öz aýratyn zerurlyklary bar, esasan takyk penjireler, linzalar we asferalar bu ugur üçin umumy optika.

programma img
Astronomiýa we Aerokosmos

03

Awtoulag

Awtoulag infragyzyl termiki şekil, pyýadalary we ADAS-daky beýleki jansyz päsgelçilikleri tapawutlandyrmak üçin has amatlydyr (Öňdebaryjy sürüjä kömek ulgamy).

programma img
Astronomiýa we Aerokosmos

04

Gözegçilik

Malylylyk şekillendiriş gözegçilik ulgamlarynda giňden ulanylýar.

programma img
Astronomiýa we Aerokosmos

05

Ylmy gözlegler

Uly ýa-da kiçi adaty optika çenli bolup biljek talaplary ýerine ýetirmek üçin kollejler, uniwersitetler we gözleg institutlary bilen ylmy ýa-da laboratoriýa şertlerinde işleýäris.

programma img
Astronomiýa we Aerokosmos

06

Fotonika

Fotonika pudagy üçin optika süýüm we telekom senagatyny öz içine alýar, şeýle hem saglygy goraýyşdan elektronika we senagat önümçiligine çenli we başga-da köp üstünlikleri gazanmak üçin komponentleri öz içine alýar.Fotonika amaly programmalary üçin optika, ýöriteleşdirilen ýer görnüşleri bolan kwartiralary, prizmalary, süzgüçleri, linzalary, aýnalary we optikany öz içine alyp biler.

programma img

Astronomiýa we Aerokosmos

Lukmançylyk / Biomedikal

Awtoulag

Gözegçilik

Ylmy gözlegler

Fotonika

HYZMAT HYZMATDAŞY

 • index_brand (1)
 • index_brand (2)
 • index_brand (3)
 • index_brand (3)
 • index_brand (4)
 • index_brand (4)
 • index_brand (5)
 • index_brand- (1)
 • index_brand- (2)